Categories
Истражувања

Истражување – количина на органски отпад

Прво истражување: Колку органски отпад создава едно семејство во текот на една недела. Учениците во текот на неделата го мереа отпадот кој се создава. Резултатите ги внесуваа во листа подготвена за бележење.

По една недела собраните податоци се вметнуваат во една табела во ексел и се креира графикон со цел визуелна презентација и интерпретација на резултатите.

Во прилог се документите кои ги користевме за собирање на податоците и потоа за сумирање на резултатите,

На состанокот одржан на 15.02.2021 се дискутираше за резултатите, се внесуваа собраните податоци во табелата.